Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawąo dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawiesamooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osobą kontaktową jest: Joanna Krzyżostaniak.
 • e-mail: sp9inowroclaw@poczta.onet.pl
 • nr telefonu: 523537217

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu
 • Adres: ul. Chemiczna 9 88-100 Inowrocław
 • E-mail: dyrektor_sp9@onet.pl
 • Telefon: 523537217

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków Do budynku szkoły można wejść trzema wejściami. W jednym z wejść zamontowana została platforma przystosowanym dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca wjazd na wysoki parter. Do wejścia od strony ul. Chemicznej prowadzi 15 stopni. Dostosowanie korytarzy Budynek jest trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem i strychem. Aby dostać się na każdy poziom oprócz sali gimnastycznej należy pokonać schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. Dostosowanie wind brak Dostępność pochylni brak Dostępność platform Tak – przy wejściu od strony boiska na poziom wysokiego parteru. Dostępność informacji głosowych brak Dostępność pętli indukcyjnych brak Dostosowanie parkingów Na terenie szkoły nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Prawo wstępu z psem asystującym W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Dostępność tłumacza języka migowego i oznaczeń Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Udogodnienia

brak

Dodatkowe oświadczenia

brak

Aplikacje mobilne

 • Nazwa aplikacji: brak
 • Adres URL do pobrania aplikacji: brak