Deklaracja dostępności


Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp9ino.com

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-22

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. brak opisów zdjęć,
  2. brak tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
  3. brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Jarosław Bosiacki, Michał Matyjasik adres e-mail: sp9inowroclaw@poczta.onet.pl, telefon: 52 35 37 217.

Każdy ma prawo:

·         zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·         zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·         wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

·         dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

·         wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

·         wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

·         Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły

·         Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Chemiczna 9

·         E-mail: sp9inowroclaw@poczta.onet.pl

·         Telefon: 523537217

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, biurorzecznika@brpo.gov.pl, INFOLINIA – 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku szkoły można wejść trzema wejściami. W jednym z wejść zamontowana została platforma przystosowanym dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca wjazd na wysoki parter. Do wejścia od strony ul. Chemicznej prowadzi 15 stopni.

Dostosowanie korytarzy

Budynek jest trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem i strychem. Aby dostać się na każdy poziom oprócz Sali gimnastycznej należy pokonać schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

Dostosowanie wind

brak

Dostępność pochylni

brak

Dostępność platform

Tak – przy wejściu od strony boiska na poziom wysokiego parteru.

Dostępność informacji głosowych

brak

Dostępność pętli indukcyjnych

brak

Dostosowanie parkingów

Na terenie szkoły nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego i oznaczeń

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.