Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osobą kontaktową jest: Joanna Krzyżostaniak.
 • e-mail: sp9inowroclaw@poczta.onet.pl
 • nr telefonu: 523537217

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu
 • Adres: ul. Chemiczna 9 88-100 Inowrocław
 • E-mail: dyrektor_sp9@onet.pl
 • Telefon: 523537217

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków: do budynku szkoły można wejść trzema wejściami. W jednym z wejść zamontowana została platforma przystosowanym dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca wjazd na wysoki parter. Do wejścia od strony ul. Chemicznej prowadzi 15 stopni. Dostosowanie korytarzy: budynek jest trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem i strychem. Aby dostać się na każdy poziom oprócz sali gimnastycznej należy pokonać schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. Dostosowanie wind: brak. Dostępność pochylni: brak. Dostępność platform: tak – przy wejściu od strony boiska na poziom wysokiego parteru. Dostępność informacji głosowych: brak. Dostępność pętli indukcyjnych: brak. Dostosowanie parkingów: na terenie szkoły nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Prawo wstępu z psem asystującym: w budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Dostępność tłumacza języka migowego i oznaczeń: brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Udogodnienia

brak

Dodatkowe oświadczenia

brak

Aplikacje mobilne

 • Nazwa aplikacji: brak
 • Adres URL do pobrania aplikacji: brak