logo szkoły

Witamy na stronach Szkoły Podstawowej nr9 w Inowrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Chemiczna 9
88 - 100 Inowrocław
telefon: (52) 353 72 17
tel./fax: (52) 353 72 17
e-mail: sp9inowroclaw@poczta.onet.pl
Dowiedz się więcej...Informacje dla Rodziców dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 9

Rekrutacja trwa od 2 do 31 marca 2015r. W tym czasie rodzice składają w przedszkolu wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka wraz z wymaganymi załącznikami. Załączniki należy dostarczyć najpóźniej do 31 marca. Wzory wymaganych oświadczeń (p.III k.1 i 6; pIV k.5) można pobrać w przedszkolu.

Wnioski wypełnione błędnie, posiadające braki formalne lub brak załączników potwierdzających spełnianie zaznaczonych przez rodzica kryteriów, nie będą rozpatrywane przez Komisję rekrutacyjną.

 

Załączniki wymagane w przypadku zaznaczenia „TAK” przy wybranym kryterium:

 

Punkt III wniosku:

Kryterium 1 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Kryterium 2 - Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności - Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu

Kryterium 3 - Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póź. zm.) - Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu

Kryterium 4 - Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póź. zm.) - Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu

Kryterium 5 - Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póź. zm.) - Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu

Kryterium 6 - Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenieo samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu

Kryterium 7 - Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DZ. U. z 2013r. poz. 135 ze zmianami - Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu)

 

Punkt IV wniosku:

Kryterium 1 i 3 - Dokument poświadczający zatrudnienie każdego z rodziców wraz z adresem zakładu pracy: zaświadczenie z zakładu pracy; w przypadku działalności gospodarczej - poświadczenie rozliczania się z ZUS lub Urzędem Skarbowym; zaświadczenie z uczelni

Kryterium 4 i 3 - Dokument poświadczający zatrudnienie jednego z rodziców wraz z adresem zakładu pracy: zaświadczenie z zakładu pracy; w przypadku działalności gospodarczej - poświadczenie rozliczania się z ZUS lub Urzędem Skarbowym; zaświadczenie z uczelni

Kryterium 5 - oświadczenie rodzica

Załączniki:Relacja z pierwszego spotkania "Drzwi otwartych"

Relacja z pierwszego spotkania "Drzwi otwartych"

Zdjęcia: 
Relacja z pierwszego spotkania "Drzwi otwartych"
Relacja z pierwszego spotkania "Drzwi otwartych"
Relacja z pierwszego spotkania "Drzwi otwartych"
Relacja z pierwszego spotkania "Drzwi otwartych"
Relacja z pierwszego spotkania "Drzwi otwartych"
Relacja z pierwszego spotkania "Drzwi otwartych"
Relacja z pierwszego spotkania "Drzwi otwartych"
Relacja z pierwszego spotkania "Drzwi otwartych"
Relacja z pierwszego spotkania "Drzwi otwartych"
Relacja z pierwszego spotkania "Drzwi otwartych"
Relacja z pierwszego spotkania "Drzwi otwartych"
Relacja z pierwszego spotkania "Drzwi otwartych"
Relacja z pierwszego spotkania "Drzwi otwartych"
Relacja z pierwszego spotkania "Drzwi otwartych"


Drzwi otwarte w przedszkolu

W naszym przedszkolu odbyły się „drzwi otwarte”. Przyszłe przedszkolaki miały możliwość poznania nowego otoczenia oraz spotkania z nauczycielami i dziećmi. Rodzice mogli zapoznać się z zasadami funkcjonowania placówki, rozkładem dnia, a także ofertą zajęć dodatkowych.
Chętni mogli wziąć udział w zabawach edukacyjnych wspólnie z dziećmi, jak również zwiedzić przedszkole.

Istotnym celem zaproponowanych dni otwartych było zapoznanie dzieci i rodziców z funkcjonowaniem przedszkola oraz sprawienie, aby wspólne zajęcia dostarczyły przyszłym przedszkolakom samych pozytywnych skojarzeń z nowym miejscem.
Na kolejne spotkania zapraszamy 11 i 18 marca 2015 (godz. 16.00)

Zdjęcia: 
Drzwi otwarte w przedszkolu
Drzwi otwarte w przedszkolu
Drzwi otwarte w przedszkolu
Drzwi otwarte w przedszkolu
Drzwi otwarte w przedszkolu
Drzwi otwarte w przedszkolu
Drzwi otwarte w przedszkolu


Własne ziółka mamy i je spożywamy

Obudźmy wiosnę i zadbajmy o nasze zdrowie - korzystajmy z własnych, ziołowych ogródków.

Własna, tzw. "domowa" uprawa ziół może nadać nowy wymiar naszemu odżywianiu. Możemy urozmaicić i podnieść smakowe i aromatyczne walory posiłku. To daje nam również pewność, że to, co jemy jest świeże i zdrowe. Własna hodowla, to ponadto dodatkowa ozdoba pomieszczenia i wspólna zabawa, a więc duża przyjemność i satysfakcja.

Zapraszamy klasy I - VI pod opieką wychowawców do udziału w Szkolnym Konkursie pod nazwą

"Własne ziółka mamy i je spożywamy".

Regulamin Konkursu

Założenia :

Konkurs adresowany do uczniów klas I - III i IV - VI ma charakter rywalizacji międzyklasowej na dwóch poziomach edukacyjnych.

Cele konkursu:

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, praktyczna nauka prowadzenia własnej hodowli ziół.

Wdrażanie świadomych postaw prozdrowotnych i proekologicznych, a w szczególności:
- dbałości o własne zdrowie poprzez zdrowe odżywianie,
- ochronę środowiska poprzez dokonywanie właściwych wyborów - ponowne wykorzystywanie odpadów.

Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej.

Kształtowanie u uczniów umiejętności planowania i organizacji własnej pracy, systematyczności i odpowiedzialności za powierzone zadanie.

Termin trwania konkursu:

Od 4 do 31 marca 2015r.

Warunki konkursu :

Przedmiotem konkursu jest własna hodowla ziół ( co najmniej 2 rodzajów) z nasion lub gotowych rozsad w klasach, w specjalnie przygotowanych mini ogródkach.
Zespół klasowy zgłasza założenie hodowli do komisji konkursowej. Komisja nadzoruje przebieg uprawy w danej klasie podczas trwania hodowli. Na zakończenie konkursu uczestnicy przesyłają drogą elektroniczną jedno finałowe, samodzielnie wykonane, najciekawsze zdjęcie ziołowego ogródka wraz ze spisem wyhodowanych roślin do p. M. Matyjasika w celu umieszczenia na stronie internetowej oraz dostarczają do komisji konkursowej własny dziennik hodowli.

Wymagana zawartość dziennika:

- czas trwania uprawy,
- krótki opis jej przebiegu : nazwy hodowanych roślin, etapy hodowli, użyte materiały i techniki
uprawy, sposób wykorzystania hodowli przez uczniów.

W klasach młodszych opis słowny można zastąpić odpowiednią ilustracją.

Klasy IV - VI w swoich dziennikach umieszczają obok nazw roślin dodatkowo informacje o ich wartościach zdrowotnych.

Oceny prac konkursowych dokona powołana 3 osobowa komisja konkursowa, która wyłoni laureatów I, II i III miejsca wg następujących kryteriów:

1pkt. za odpowiedni wybór roślin,
3 pkt. za właściwe założenie i prowadzenie hodowli ( właściwą pielęgnację i oznaczenie roślin),
3 pkt. za ciekawe i rzetelne przygotowanie dokumentacji uprawy,
1 pkt.za przesłanie zdjęcia z podaniem nazw roślin,
1 pkt. za estetykę ogródka,
1 pkt. za pomysłowość wykonania hodowli,
1 pkt. za zastosowanie materiałów ekologicznych w hodowli.

PODPOWIEDŹ - Jak hodować zioła biorąc udział w konkursie.

Przykładowe rośliny do upraw :

mięta, szczypiorek, rzeżucha, pietruszka, bazylia, lubczyk, oregano, rozmaryn, tymianek.

Pamiętajcie! Ważne jest , aby :

- dokonać właściwego wyboru roślin,
- zapoznać się z ich wymaganiami hodowlanymi ( sposobem podlewania, wymaganym nasłonecznieniem, rodzajem gleby),
- systematycznie dbać o rośliny,
- dokładnie obserwować hodowlę i starannie prowadzić dziennik hodowli.

Gorąco polecamy zastosowanie ciekawej oprawy waszych ogródków - np. ozdobnych pojemników lub innych dodatkowych ozdób, czy nietypowych form ogródka według waszych pomysłów, co wpłynie na wizualny odbiór pracy. Koniecznie umieśćcie w nim ciekawe i ekologiczne tabliczki z nazwami roślin !!!

Polecane strony :

www.zielonyogrodek.pl

www.naogrodowej.pl/forum

Rozstrzygnięcie konkursu w kwietniu.

Ewentualne pytania i uwagi proszę kierować do p. E. Galczewskiej.

Życzymy powodzenia!!!Pedagog radzi...

Rodzicom i nauczycielom polecam zapoznanie się ze stroną www.poradnia.inowroclaw.info/publikacje/

Na stronie tej znajdują się publikacje specjalistów pracujących w  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Inowroclawiu dotyczące następującej tematyki:

Nadpobudliwość psychoruchowa – informacje dla rodziców 

Studium przypadków uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 

Przyczyny symptomy i sposoby radzenia sobie z agresją

Dojrzałość do uczenia się matematyki 

  Nauczanie indywidualne i co dalej 

 

źródło: www.poradnia.inowroclaw.info

Nawigacja

Archives

marzec 2015
pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
2324252627281
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345