Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice!

1 września 2020 r. rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami możliwe jest rozpoczęcie zajęć w formie stacjonarnej, niemniej jednak należy pamiętać, że w szkole nadal będzie obowiązywał szczególny reżim sanitarny. Szczegółowe procedury, których należy przestrzegać w szkole wkrótce zostaną Państwu udostępnione na naszej stronie internetowej oraz przesłane z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, a także wywieszone na terenie szkoły.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

 1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych (kaszel, gorączka, katar). W przypadku wystąpienia takich objawów u dziecka, będzie ono odizolowane od pozostałych osób przebywających w szkole.
 2. Osoby dorosłe niebędące pracownikami ani stałymi współpracownikami szkoły są zobowiązane do zasłaniania ust i nosa podczas pobytu w budynku. Przed wejściem należy również zdezynfekować dłonie.
 3. Ograniczamy obecność rodziców i osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum. Rodzicom wolno będzie przebywać w budynku tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach – w wyznaczonej strefie. Wprowadza się bezwzględny zakaz wchodzenia do sal dydaktycznych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Prosimy o kontakt ze szkołą za pomocą maila, telefonu lub dziennika elektronicznego.
 4. Wprowadzamy pomiary temperatury ciała uczniów i pracowników. Na pomiar temperatury będą musieli Państwo wyrazić zgodę (Oświadczenie.pdf), pobierając druk ze strony szkoły i dostarczyć podpisany w dowolnej formie (e-mail, mms). Formę papierową przyniosą dzieci do szkoły.
 5. Dzieci, uczniowie klas oraz wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są: do stosowania osłon nosa i ust w trakcie poruszania się po częściach wspólnych budynku oraz podczas przerw. Zarówno nauczyciele, jak i wszyscy uczniowie zobowiązani są do częstego mycia i dezynfekcji rąk.                                       
 6. W szkole wdrożone zostały procedury dotyczące zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji pomieszczeń, a także zachowania w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów.

Drodzy Rodzice!

To nie będzie zwyczajny rok szkolny. Wszyscy mamy nadzieję, że sytuacja w niedługim czasie ulegnie poprawie i będziemy mogli wrócić do funkcjonowania w warunkach, które znamy sprzed pandemii.

Tymczasem prosimy o zrozumienie naszych działań, przestrzeganie obowiązujących procedur i stosowanie się do wskazówek pracowników szkoły.

Bardzo prosimy o nieposyłanie do szkoły dzieci z objawami infekcji, ponieważ stwarzać to będzie zagrożenie dla całej społeczności szkolnej. Prosimy również o utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami Waszych dzieci, tak aby możliwy był szybki kontakt z Państwem w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.

Dyrektor szkoły
Maria Lipińska-Ankiel

Harmonogram odbioru świadectw – procedury

„W tym roku, ze względu na wciąż obowiązujący na terenie całego kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia , szkoły nie będą mogły zorganizować tradycyjnych , uroczystych akademii dla społeczności szkolnej. Świadectwa mogą być wydawane uczniom indywidualnie lub w małych grupach w ustalonych terminach. Forma i tryb wręczania uczniom świadectw szkolnych ustala dyrektor szkoły (wyznacza godziny odbioru dokumentów dla danej klasy, grupy). Kluczowe jest bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli. Dyrektorzy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń MZ i GIS”- oświadczenie rzecznika MEN Anny Ostrowskiej

W związku z powyższym nie przewidujemy żadnych uroczystych zakończeń i pożegnań – tylko rozdanie świadectw.

Procedury:

 1. Uczniowie wchodzą na teren szkoły bez rodzica. Nie wnoszą na teren placówki żadnych przedmiotów.
 2. Wszystkie obecne osoby muszą mieć maseczki i rękawiczki (wyjątek osoby zwolnione z tego obowiązku ze względów zdrowotnych (wtedy muszą mieć przyłbicę)).
 3. W przypadku pogody odbieranie świadectw odbędzie się na boisku szkolnym zgodnie z reżimem sanitarnym.
 4. W razie niesprzyjającej aury świadectwa będą wydawane na sali gimnastycznej i auli szkolnej.
 5. Przychodzimy maksymalnie na 5 minut przed rozpoczęciem wręczania – wcześniej prosimy nie wchodzić na teren szkoły.
 6. Na teren szkoły wchodzimy furtką i udajemy się na boisko (w razie niepogody wchodzimy do szkoły zgodnie z harmonogramem wejściem od strony boiska).
 7. Wchodząc do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
 8. Uczniowie odbierający świadectwo stoją pojedynczo w wyznaczonych miejscach.
 9. Nie należy gromadzić się przed ani po wręczeniu świadectw. Proszę przychodzić oraz opuszczać teren szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego – co najmniej 1,5 metra odległości między osobami niezamieszkującymi w jednym gospodarstwie.
 10. Teren szkoły opuszczamy wyłącznie bramą szkoły. W przypadku niepogody budynek szkoły uczniowie mający rozdanie świadectw w ali gimnastycznej opuszczają wyjściem ewakuacyjnym a uczniowie z auli opuszczają placówkę klatką schodową ewakuacyjną (i następnie bramą na zewnątrz).
 11. Osoby mające jakiekolwiek objawy mogące świadczyć o COVID-19, chore, objęte kwarantanną lub mające kontakt z takimi osobami nie odbierają świadectwa w dniu 26 czerwca 2020r. Zapraszamy do odbioru w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły.
 12. Nieodebrane świadectwa będą dostępne w sekretariacie szkoły od 29 czerwca 2020r.

Harmonogram:

9:00 – klasa 1a

9:20 – klasa 2a i 2b

9:40 – klasa 3a

10:00 – klasa 4a

10:20 – klasa 5a i 5b

10:40 – klasa 6a i 6b

11:00 – klasa 7a

Klasy 8a i 8b – rozdanie świadectw o godzinie 11:20.  Uczniowie proszeni są o posiadanie przy sobie długopisu.

W przypadku niepogody

klasy : 1a, 2a, 3a, 5a, 6a, 7a i 8a zakończenie w sali gimnastycznej wg w/w harmonogramu

klasy: 2b, 4a, 5b, 6b, 8b zakończenie w auli wg w/w harmonogramu.