Informacje dla rodziców i uczniów związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego podczas przeprowadzania egzaminu

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający,  nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie mogą wnosić do sali egzaminacyjnej : zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 5. Uczeń/ zdający może zostawić rzeczy osobiste- plecak, kurtkę, telefon w swojej szafce. Należy jednak pamiętać, że czekając na oddanie lub odbiór swoich rzeczy należy zachować dystans od innych osób oraz mieć zakryte usta i nos.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych – długopisu, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Czekając na wejście do szkoły, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m).
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 • Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.

W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi być zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającym i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2m.

Sytuacja, o której mowa powinna być zgłoszona dyrektorowi szkoły do 18 maja 2021 r.

Rodzice uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zasłaniać ust i nosa maseczką, przekazują dyrektorowi szkoły stosowną informację/zaświadczenie.

 1. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 2. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby natychmiast zostaje odizolowany od pozostałych osób zdających i uczestniczących do odrębnego pomieszczenia (izolatorium). Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.
 3. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

Procedury postępowania przed rozpoczęciem egzaminu:

 1. Przybycie uczniów do szkoły, w dniu egzaminu , odbywać się będzie o wyznaczonym czasie i w wyznaczonych miejscach boiska.

Zdający ustawiają się pojedynczo z zachowaniem dystansu co najmniej 1,5 m i są zaopatrzeni w maseczki.

 • Po wejściu do szkoły wyznaczony pracownik przeprowadzi dezynfekcję rąk i zdający kierują się bezpośrednio do szatni, gdzie zostawiają swoje rzeczy osobiste zachowując bezpieczną odległość i pamiętając o zakrywaniu ust i nosa, a następnie udają się do wyznaczonej sali egzaminacyjnej.
 • Przed salą egzaminacyjną uczniowie ustawiają się pojedynczo zachowując dystans między zdającymi i po wyczytaniu imiennym nastąpi losowanie numeru stolika przez członka komisji, a następnie zajmują wyznaczone miejsca.
 • Pozostałe czynności organizacyjne przeprowadzają członkowie komisji wewnątrz sali.

Procedury postępowania po zakończonym egzaminie:

 1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę

z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.

 • W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 • Po zakończonym egzaminie zdający po uzyskaniu zgody od przewodniczącego zespołu nadzorującego opuszczają salę egzaminacyjną pojedynczo, zachowując dystans co najmniej 1,5m i kierują się do szafek po odbiór swoich rzeczy, a następnie udają się do wyznaczonego wyjścia.
 • nie wolno gromadzić się przed budynkiem szkolnym.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa:

 1. Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających oraz mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas).
 2. Płyn do dezynfekcji znajduje się przy wejściu do szkoły oraz w każdej sali egzaminacyjnej.
 3. Porządku przed szkołą i wewnątrz budynku w dniach egzaminu będą pilnować powołani przez dyrektora szkoły nauczyciele i pracownicy obsługi.

Szczegółowe rozwiązania organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty będą zamieszczone w e-dzienniku.