Zasady wydawania duplikatu legitymacji szkolnej.

Na podstawie:

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 i 1780 oraz z 2021 r. poz. 1203)

– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)

1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu

Wniosek w załączniku.

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz dowód opłaty skarbowej.

3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu, tj. 9,00 zł.

4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

5. Numer konta, na który należy wpłacać ww. opłatę:

PKO Bank Polski   08 1020 1505 0000 0102 0183 4027

W tytule należy wpisać: „duplikat legitymacji szkolnej oraz imię i nazwisko dziecka”.